pos1 enroll

Welcome to Osseo Area Schools! Enrollments are accepted on an ongoing basis, so enroll now.

 

ParentPortal

Find instructions and login access for FeePay, ParentVUE and Schoology for parents, all in one central location.

Lunch Menu

What’s for breakfast and lunch? Our schools offer nutritious meals to encourage healthy eating.

News

Board passes resolution on George Floyd and Systemic Racism Board passes resolution on George Floyd and Systemic Racism Wednesday, 22 July 2020 At their July 21 regular meeting, the ISD 279 School Board approved a resolution on George Floyd and systemic racism. The... More detail
District seeks applicants for enrollment and capacity advisory committee District seeks applicants for enrollment and capacity advisory committee Wednesday, 22 July 2020 Osseo Area Schools is seeking new community members for an ongoing Enrollment and Capacity Management Advisory Committee.... More detail
Apply by July 24 for school board vacancy Apply by July 24 for school board vacancy Monday, 13 July 2020 Interested district residents are encouraged to apply for a temporary appointment to fill a board vacancy due to the resignation... More detail
Filing begins July 28 for Osseo school board Filing begins July 28 for Osseo school board Wednesday, 08 July 2020   The filing period for four school board seats up for election this fall in Osseo Area Schools begins July 28 and... More detail

Sau npe hnub no rau kev kawm kindergarten thiab nrhiav koj tus menyuam txoj kev kawm hauv Osseo Tsheebtsam Tsev Kawm Ntawv

Kev muaj kindergarten puv hlo ib hnub ua rau menyuam loj hlob ntawm sab kev kawm ntawv, paub daws-teeb meem, thiab paub ua neej nrog sawvdaws thiab yuav npaj tau lawv rau kev kawm hoob ib.

Kev kawm rau ib hnub yuav zoo li no (txhua lub tsev kawm ntawv yuav txawv mentsis):

 • Txais tos/sablaj thaum sawv ntxov
 • Kawm txog science, social studies, health thiab art
 • Muaj kev txom ncauj
 • Kawm Lej
 • Kawm nkauj los yog kawm kev uasi (ib hnub muaj, ib hnub tsis muaj)
 • Noj su/kev so
 • Sijhawm so rau kev nyob ntsiag to
 • Sau ntawv
 • Nyeem ntawv/kawm ntawv Askiv
 • Menyuam muaj sijhawm rau lawv tus kheej

 

Magnet Tsev Kawm Ntawv (Tshwjxeeb)

Birch Grove Elementary School for the Arts

Lub tsev kawm ntawv Birch Grove Elementary School for the Arts yog ib lub tsev kawm ntawv magnet uas tebchaws muab kev qhuas vim cov tub ntxhais kawm ntawv los ntawm lawv txoj kev kubsiab rau sab arts. Txawm yog menyuam kawm math, kawm science, kawm social studies los yog kawm physical education (uasi), visual thiab performing (nkauj, fuab las voos, ua yeebyam) arts los txhua yam no yuav muaj nyob rau hauv menyuam tej kev kawm.

Weaver Lake Elementary: Lub tsev kawm ntawv Science, math & technology

Nyob rau hauv Weaver Lake, txog kev kawm rau cov menyuam yog lawv kawm txhua yam los ntawm txhua yam nyob ib cig lawv. Tej tub ntxhais kawm tshawb thiab daws teebmeem los ntawm kev nyeem ntawv, kev tshawb fawb thiab kev soj ntsuam rau kev kawm ntev ntev mus nyob rau hauv lawv lub neej.

Tsev kawm ntawv Zanewood Community Schhool – Science, Technology, Engineering, Arts thiab Math

Nyob rau xyoo 2018-2019 no, lub tsev kawm ntawv Zanewood Community School dhau lo ua ib lub tsev kawm ntawv STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts thiab Math) uas yog tsev kawm ntawv magnet. Science, technology, engineering arts thiab math yuav dhau los ua ib co kev kawm uake raws li tej ntsiab lus, pib xyoo 2019-2020 mus.

 

Sau Npe Kawm ua ntej lub 12 hlis tim 31

Npaj ua nej daim ntawv kawm kom tiav thiab muab ua ntej lub 12 hlis, tim 31, xyoo 2018 no, peb thiaj muab tau npe tso rau kev xaiv. Tom qab txhua zaus kev xaiv npe lawm, cov npe ua tsis raug xaiv yuav raug muab tso nrog cov npe tshiab thiab xaiv dua, los yog muab tso rau daim ntawv zov tos. Tsev kawm ntawv Magnet cov ntawv sau npe muab xa online rau ntawm http://www.nws.k12.mn.us/magnet-lottery.html. Yog xav tau kev pab ua ntawv rau kev kawm hauv cov tsev kawm ntawv magnet, hu xovtooj rau Northwest Suburban Integration School District ntawm 763-450-1303.

 

Sau npe rau ib pab Nus Muag:

Cov menyuam uas kawm qib Kindergartens es muaj cov nus muag hlob uas twb kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv magnet lawm yuav tau sau ib daim ntawv rau tsev magnet school thiab tsis pub dhau lub 12 hlis, tim 31, xyoo 2018 no; cov menyuam kindergartners uas pib thawj xyoo yuav tsis tau mus ncaj nraim rau cov tsev kawm ntawv magnet vim nws muaj cov nus muag hlob kawm nyob rau hauv cov tsev kawm ntawv magnet ua ntej nws.

Txhua yam kawm tau nyob qib kindergarten

Nyeem Ntawv/Kawm Ntawv Askiv

 • Kawm coj tus cwjpwm uas nyiam nyeem ntawv thiab paub xaiv tej ntawv zoo rau kev nyeem
 • Kawm kom paub tej tsiaj ntawv
 • Totaub cov tsiaj ntawv thiab cov suab ntawv
 • Siv cov suab ntawv los nyeem tej lo lus
 • Paub thiab muab tau cov lus uas muaj suab zoo ib yam
 • Txawj nyeem tej lus los ntawv txoj kev qhov muag pom
 • Paub nrhiav cov cim, tus nqauv thiab lub sijhawm

 

Lej (Math)

 • Kawm tsim thiab kawm tej nqauj rau cov lej
 • Kawm xaiv thiab faib tej khoom thiab txhua yam siv rau kev kawm
 • Kawm sib piv thiab sib faib txhua yam khoom uas sib thooj thiab tsis sib thooj
 • Kawm suav thiab kawm sau tej lej
 • Kawm daws lej sib ntxiv thiab lej sib nrho

 

Science

 • Paub sojntsuam saib thiab hais tej npe rau tej nroj tshuag thiab tsiaj txhu
 • Paub piav txog tej kev huab cua hloov thiab caiv nyoog ib lub sijhawm rau ib lub sijhawm

 

Social Studies

 • Paub tej cwjpwm kev coj rau kev ua ib tug pej xeem zoo
 • Paub piv thiab paub qhov txawv ntawm tibneeg, ntawm tej chaw thiab ntawm sijhawm  

 

Nkauj (Music)

 • Hu nkauj thiab ntaus tej suab nkauj
 • Paub suab soob thiab suab laus
 • Paub suab raws li kev saub cov cim suab

 

Art

 • Muaj peevxwm qhia tau siab hlo
 • txawj tawm thiab siv tswvyim tshiab
 • Muaj kev paub thiab totaub txog xim, kab, khoom uas muaj ceg thiab kev tuab kev nyias, thiab ntau txoj kev siv art media

 

Kev Uasi (Physical Education)

 • Paub siv yus lub cev tibzoo thiab txawj ua ntau yam los ntawm yus tej tes taw
 • Loj hlob thiab txawj koom nrog kev uasi ntau yam
 • Txawj xaiv ua kev uasi tibzoo rau hauv lub neej

 

Kidstop: Chaw zoo rau kev saib koj tus menyuam

Kidstop yog ib txoj kev kawm ua-ntej kawm ntawv, tom-qab kawm ntawv, hnub tsis muaj kawm ntawv, thiab thaum caij ntuj so rau cov menyuam nyob rau kindergarten mus txog rau hoob 5th.

 • Muaj cov xibfwb qhia ntawv txais tos zoo, saib tibzoo thiab npaj qhov chaw zoo los pab cov menyuam. Menyuam yaus muaj kev uasi, muaj kev pab rau kev kawm ntawv, nrhiav ntau yam kev txhawb pab thiab txawj xyaum txhawb lawv tus kheej rau ntau yam kev uas lawv koom.
 • Menyuam tuaj ntxov kom txog li thaum 6 teev 30 sawv ntxov, thaib nyob txog 6 teev tsaus ntuj, thiab tsib (5) hnub rau ib vasthiv los tau.
 • Peb yeej niaj hnub nrog cov xibfwb thiab cov ua haujlwm pab nej cov menyuam sib tham sib txuas lus.
 • Qhov program peb muaj no yeej muaj qhib rau txhua hnub ua tsis muaj kawm ntawv.

 

Sau npe rau xyoo kawm ntawv

Sau npe online rau xyoo 2019-20 qhib thaum lub 3 hlis, tim 5, xyoo 2019 no thiab yuav tau them tus nqi $25 rau ib tug menyuam. Tom qab lub 6 hli, tim 4, xyoo 2019 lawm, kev sau npe tus nqi yog $35. Kev xaiv yog raws li muaj chaw txaus; Cov menyuam sau npe lawm yuav muab tso rau ib daim ntawv tos

 

Cai Ntuj Sov 2019

Qhov no qhib cov menyuam kawm kindergarten xyoo 2019-20 sau npe rau thaum caij ntuj sov Kidstop qhib hnub Tuesday, 1 hlis, tim 8, 2019 thiab yuav tau them kev sau npe $25 rau ib tug menyuam. Txhua tus menyuam kawm ntawv qib elementary rau xyoo tom ntej no yeej tseem koom tau rau peb qhov program thaum caij ntuj so no.

Tom qab lub 2 hlis, tim 5, xyoo 2019, peb nce tus nqi sau npe mus rau $35 ib tug menyuam. Daim ntawv cog lus kom tseg rau thaum caij ntuj sov no yog xaus rau lub 5 hlis, tim 15, xyoo 2019, thiab tsev neeg tsis muaj cai hloov lawv daim ntawv cog lus tom qab hnub no lawm. Peb tseem txais daim ntawv cog lus yog tseem muaj chaw thiab; cov menyuam sau npe lawm yuav muab tso rau ib daim ntawv tos.

 • Sau npe only: www.kidstop279.org
 • (xaiv “register thiab Account Access” thiab tsim ib tug account tshiab, los yog “sign in” yog koj yog ib tsev neeg sau npe dua lawm)
 • Email: cecares@district279.org
 • Xovtooj: 763-585-7281

 

Cov Hnub ua Tseem Ceeb

12 hlis, tim 31, 2018: Hnub xaus rau kev sau npe thiab kev xaiv rau cov tsev kawm ntawv magnet

1 hlis, tim 15, 2019: Hnub xaus zaum thib ib rau kev qhib rau kev sau npe (qhib rau cov menyuam hloov nyob rau hauv lub tseebtsam kawm ntawv no thiab cov menyuam tsis nyob hauv cheebtsam no)

1 hlis – 3 hlis 2019:

 • Xa cov ntaub ntawv sau npe

Ua kom tas cov ntaub ntawv sau npe thiab muab tas nrho pob ntawv xa rov tuaj thaum lub sijhawm peb qhib haujlwm rau peb 17 lub tsev kawm ntawv me, los yog rau tom Enrollment Center (7051 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center). Nyob rau hauv Enrollment Center muaj txhua yam rau nej kev sau npe, xws li kev xav tshuaj rau menyuam thiab lwm yam kev pab.

 • Kev teem sijhawm rau kev Soj Ntsuam kom tus Menyuam
 • Kev soj ntsuam koj tus menyuam yog dawb rau cov menyuam 3 xyoos mus rau 5 xyoos thiab yuav tsum tau ua uantej koj tus menyuam mus kawm kindergarten. Kev soj ntsuam yog muaj kev kuaj qhovmuag, pobtseg, thiab kev loj hlob ntawm koj tus menyuam; sojntsuam txog tej tshuaj koj tus menyuam tau xav lawm (immunization*) thiab txog tsev neeg; thiab yuav muaj neeg tawm tswv yim nrog niamtxiv cig txog tus menyuam kev loj hlob nrog rau tej yam pab ntxiv rau tus menyuam. Thov hu xovtooj 763-391-8777, los yog teev sijhawm online hauv.

3 hlis – 5 hlis, xyoo 2019: Mus koom rau kev sib tham txog kindergarten

3 hlis, tim 8, xyoo 2019: Kev xaiv npe zaum thib ob (1) rau cov tsev kawm ntawv magnet thiab qhib rau kev kawm ntawv

5 hlis, tim 3, xyoo 2019: Kev xaiv npe xaus (zaum kawg) rau cov tsev kawm ntawv magnet thiab qhib rau kev kawm ntawv

Caij Ntuj Sov 2019

 • Tos saib cov ntaub ntawv peb yuav xav tuaj rau nej thiab kev teem rau thaum qhib tuaj saib tsev kawm ntawv rau lub caij nplooj ntoo zeeg
 • Peb yuav xa ntawv hais txog kev caij npav tuaj rau txhua tsev neeg thaum lub 8 hli xaus. Kev caij npav yuav muaj rau txhua tsev neeg ua nyob deb li ntawm 0.8 mile rov rau sauv. Cov niamtxiv/thiab cov muaj cai saib cov menyuam ua nyob rau txoj kev xaiv kawm ntawv no (nrog rau cov hloov los nyob rau hauv tsheebtsam kawm ntawv no) yog cov yuav tau lav ris rau txoj kev thaum menyuam rau txoj kev kawm no.
 • Kev npaj koj tus menyuam kev xav tshuaj immunization kom meej
 • Minnesota kevcai yog kom txhua tus menyuam kawm ntawv pib hoob kindergarten mus txog hoob 12 yuav tsum tau txais muaj immunizations, los yog tau kev txo cai (exemption*) raws li cov tshuaj xav no: diphtheria, tetanus, pertussis (DTP); measles, mumps thiab rebella (MMR); polio; varicella (chicken pox); thiab hepatitis B. Xav paub ntxiv txog immunizations, los yog tsev kho mob uas muaj immunization, thov hu xovtooj tau rau 763-585-7350.

*Kev tso cai tsis xav tshuaj tau – vim yog kev mob kheeg thiab vim txoj kev ntseeg ua koj muaj (Legal exemptions are allowed – both for medical reasons and conscientiously held beliefs).